av.alperencihancetinkaya@gmail.com
0 545 301 45 45

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ofisimiz akademisyen ve uzman hukukçulardan oluşan kadrosuyla, danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

–Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa sahibi ile müteahhit arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; “Eser Sözleşmesi” ve “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden”oluşan çift tipli “karma” bir sözleşme olup resmi şekil şartına bağlıdır. Bu tip sözleşmelerin uzmanlardan yardım alınmadan, özensiz bir şekilde hazırlanması halinde inşaat evresinde taraflar telafisi zor büyük mağduriyetler yaşamakta, inşaatın bitmesi sürüncemede kalmakta ve sayısız davaların açılmasına sebep olmaktadır.

Bu sebeple arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve tüm olasılıklar düşünülerek ayrıntılı düzenlemeler içermelidir. Uzman ekibimiz tarafından; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmenin feshi davaları, tazminat davaları, uyarlama davaları ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek diğer tüm davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

– Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi hukuki nitelik olarak, bir tarafa veya iki tarafa o taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkını sağlayan bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almak olup, taraflar noterce düzenlenecek bir ön sözleşme niteliğindeki satış vaadi sözleşmesi ile ana sözleşmeyi akdetme iradelerini ortaya koyar. Satış vaadini kabul eden satışın yapılamasını istemesine rağmen satış vaad eden sözleşme yapmaktan kaçınırsa satış vaadini kabul edene mahkemeye başvurarak cebri tescil isteme hakkı verir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi vaadin yerine getirilmesi veya sözleşmenin feshi ile sona ermektedir. Satış vaadi sözleşmesine göre vaad edilen taşınmaz bedelini ödeyerek, vaad eden ise sözleşme konusu taşınmazın mülkiyetini vaad edilene devrederek edimlerini ifa etmiş olurlar.

Satış vaadi sözleşmeleri genelde müteahhit ile 3.kişi arasında yapıldığından 3.kişi yani vaad alacaklısı ile tapu maliki arasında bir akdi ilişki olmadığından, gayrimenkulün 3. kişilere satılmaması ve sözleşmeden doğan şahsi hakkını kuvvetlendirmek için satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh ettirilebilir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hazırlanırken uzman avukatlardan yardım alınarak; sözleşmenin geçerli olarak yapılması, zamanaşımı, 3. Kişilere karşı gayrimenkulün satılabilmesi gibi hususlar dikkate alınarak sözleşme taraflarını koruyucu düzenlemeler içerecek şekilde hazırlanması hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

– Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması

– İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması

– İstirdat Davası

Malikin malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesini talep ettiği davadır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır ise; dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar. Tapuya kayıtlı taşınmazlarda istihkak davasının fonksiyonunu, tapu sicilinin düzeltilmesi davası yerine getirir.

– El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i

Müdahalenin men’i davası, malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan ve kaynağını Türk Medeni Kanunu’nun 683. Maddesinden alan davadır. Maliklere mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkanı vermektedir.

TMK m.718’de taşınmaz mülkiyetinin içeriği açıklanmış olup, arazi üzerinde bulunan mülkiyetin kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üzerinde bulunan hava ve altında bulunan arz katmanları da taşınmaz mülkiyetinin kapsamı içindedir. Ayrıca TMK m.684’te bütünleyici parça, m.685’teki doğal ürünler ve m.686’daki eklentiler de mülkiyet hakkı kapsamı içinde kabul edilmektedir. Bu açıdan malikin iradesi dışında mülkiyetlerine yapılan haksız saldırılara karşı müdahalenin men’i davası açılarak maliklerin karşılaşabileceği sınır tecavüzlerine karşı dava açılabilmektedir.

– Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası; mecuru haksız yere ve kötü niyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. Davada aranan koşul, haksız şekilde malı kullanan kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve iyi niyetli olmamasıdır. Malı kullanan kişi (ecrimisil borçlusu) gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Mecurun kullanılmasında malikin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgal edenin kusurlu olup olmadığı önem arz etmemektedir. Mecurdan elde edilebilecek ancak haksız işgalden ötürü elde edilemeyen muhtemel gelir esas alınarak ecrimisil tazminatı belirlenmektedir.

– Ortaklığın Giderilmesi Davası  (İzale-i Şuyu)

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türü olup menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Herhangi bir paydaş taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklığa son verilerek ortaklığın bitirilmesini talep edebilir. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yaparak ortaklığa son verebilecekleri gibi, anlaşma yoluyla ortaklık sonlandırılamaz ise, paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlar aleyhine izale-i şuyu davasıaçarak dava yoluyla ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

Tüm paydaşların ortaklığın giderilmesi davasında yer alması zorunludur. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde ismi geçen tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi gerekir. Tüm ortaklar davaya dahil edilmeden davanın sonuçlandırılması mümkün değildir.

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi davasıdır.

– Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafi durum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tescili istemiyle açılan davalardır.

Tapu iptali davalarında birtakım koşulların gerçekleşmesi aranmakta olup; bunlar tapu kütüğünde haklı bir neden olmaksızın işlem yapılması, malik dışında bir kişi adına tescil yapılmış olması, ilgili tescilin tadili, ilgili tescilin terkini ve yapılan tescil, tadil ve terkin işlemleri sonucu ayni hakkın zedelenmesidir.

Tapu iptali davaları; hesap hatası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, aile konutu, muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), vekalet görevinin kötüye kullanılması gibi sebeplerle açılabilir.

Bu tip davalarda maliklerin ve hak sahiplerinin bu süreci alanında uzman hukukçularla yürütmeleri hak kaybına uğramamaları açısından önem teşkil etmektedir. Uzman kadromuz ile yaşanılan uyuşmazlıklarda sürecin başından sonuna kadar danışmanlık ve dava hizmeti sunulmaktadır.

– Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, kat mülkiyeti ve kat irtifakı sahiplerinin borçları, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, ortak yararlanmaya özgülenmiş olan bağımsız bölümlerin tescili, , ortak giderlere katılma borcu, yöneticinin seçilmesi ve yöneticinin denetlenmesi, Müdahalenin men’i, Kat Malikleri Genel Kurul toplantıları ve alınan kararlar Kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali, devremülk ve sitelerde kat mülkiyeti, gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.

– Kiranın Tespiti ve Uyarlanması

Kira sözleşmesinin uyarlanması davası, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Kira bedelin tespiti davası ise, sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları, halinde açılan bir dava türüdür.

– Tahliye Davaları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine ilişkin hükümler madde 350 ve devamında düzenlenmiş olup; tahliye davası açılabilmesi için kiraya verenin yahut eşinin, altsoyu veya üstsoyunun mesken veya konut ihtiyacının oluşması, kiralanananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarım yapılması, yeni malikin gereksinimi, kiracının tahliye taahhüdü vermesi, kiraya verenin bir kira yılı içerisinde kiracıya haklı iki ihtar göndermesi gibi sebeplerin mevcut olması halinde kiraya veren kiracının tahliyesi için dava açabilecektir.

Aynı zamanda Çetinkaya Hukuk Ofisi, gayrimenkul  proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara,  mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli  işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da  geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde  yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır. Bu anlamda gayrimenkul alanında verdiği hizmetlerden bazıları:

 

Tapu işlemleri

 • Kiralama  sözleşmeleri
 • Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
 • Alım – Satım  sözleşmeleri
 • Projelerin çevre  mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Gayrimenkul  finansmanı
 • Yabancıların mülk  edinmesi

-Gayrimenkul ve Sermaye Yatırımı

 • Müvekkile özel tasarlanacak, yatırım faaliyetleri için gerekli bilumum standart dokümantasyonun hazırlanması,
 • Birlikte yatırım veya başka bir lider yatırımcı altında yatırıma girme halinde üçüncü kişilerden gelen sözleşmelerin revize edilmesi,
 • İlgili yatırım işlemleri boyunca ve öncesinde gerekebilecek hukuki incelemelerin (due diligence) yürütülmesi ve
 • Yatırım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi ile kapanış süreçlerinin yürütülmesi işleri.

İZMİR AVUKAT – İZMİR BOŞANMA AVUKATI – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI – İZMİR TİCARET AVUKATI – İZMİR CEZA AVUKATI  – İZMİRDE AVUKAT – İZMİR AVUKATLARI – İZMİR ADLİYESİ – İZMİR MİRAS AVUKATI – İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – İZMİR İCRA AVUKATI – İZMİR TAŞINMAZ AVUKATI

İzmir’in en iyi avukatı olabilmek, avukatlık ve kişisel mücadele bakımından zorlukları aşmayı gerektirmektedir. Bunun için öncelikle her işte olduğu gibi sağlıklı bir vücuda ve zihin yapısına sahip olmak gerekir. İzmir’in en iyi avukatı kararlarını duygularına göre şekillendirmemeli, sorunu ortadan kaldıracak düşünceler doğrultusunda şekillendirmelidir. Ne kadar zor olsa ve duygularına ters düşse bile…

Bunlardan başka;

 • Stres yönetimini iyi uygulayabilme,
 • Olayları iyi analiz edebilme,
 • Davalarını kısa sürede sonuçlandırabilecek nitelikte ekip oluşturma ve organizasyon yapabilme,
 • Avukatlıkta geldiği noktayı yeterli görmeyerek daha uzağa ilerleyebilme,
 • En zor çalışmaları yapmaktan kaçınmama,
 • Müvekkillerinin sorunlarını içtenlikle dikkate alma,
 • Liderlik etmeyi öğrenerek liderliği uygulama,
 • Bilmediği konular hakkında öğrenmeye tamamen açık olma,
 • Çalıştığı dosyaların detaylarını dikkatlice inceleyip bilmediği nokta bırakmama,
 • İstikrarlı başarılara sahip olma,

niteliklerine de sahip olmak gerekmektedir.

En İyi Avukatları

En iyi avukatlar hukukun uzman oldukları dallarında diğer avukatlara göre daha başarılı avukatlardır. Daha başarılı olmaları, davalarında çok az kaybetme oranına sahip olmaları nedeniyledir. Hukukun çeşitli dallarına göre en iyi avukatlar bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatıen iyi ceza avukatı gibi… En iyi avukatlar önlerine sunulan her davayı almamakta, ince eleyip sık dokumaktadırlar. Bunun nedenlerinden biri yeterli zamanlarının olmamasıdır. Yakın zamanda birden çok sonuçlanan dosyalarının olması durumunda yeni dosyalar alabilmektedirler. Ayrıca, dosya konusunun en iyi avukatlar tarafından ilgi çekici olması da o dosyayı almalarını sağlamaktadır.

İzmir Avukat Tavsiye

İzmir’de yaşayan kişiler, daha önce dava açmamış veya kendilerine karşı dava açılmamış olabilir. Bu kişiler sonradan ortaya çıkan avukat ile çalışma ihtiyacı üzerine bir arayış içine girebilirler. Birlikte çalışmayı düşündükleri avukatı tanımadıklarından, önceden bir avukat ile çalışıp memnun olan yakınlarından veya başka kişilerden tavsiye almak istemektedirler. Bu da son derece makul bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğrultusunda yapılan araştırma neticesinde tanışılan avukat ile çalışmak, sırtını sağlam yere dayamak gibidir. Çünkü, bu sayede tavsiye edilen avukatın gereksiz yere davayı kaybetme ihtimalinin olmadığı öngörülmektedir.

İzmir’de Avukat

İzmir’de avukat, İzmir’de yapılan yargılama sürecinde kişileri temsil ederek hukuki yardım sağlayan meslek sahibi kişidir. İzmir’de avukatlık faaliyetleri aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

 • İzmir barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık,
 • İzmir’de faaliyet gösteren bir avukatlık bürosu bünyesinde bağlı avukatlık,
 • İzmir’de faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliğinde yapılan bağlı avukatlık veya danışman avukatlık,
 • İzmir’de kurulu kamu tüzel kişiliğinde devlet memuru sıfatıyla yapılan bağlı avukatlık veya sözleşmeli avukatlık.

İzmir’de avukat;

 • Hukuki danışmanlık,
 • Hukuki prosedürleri uygulama,
 • Dava aşamasına geçilmeden arabuluculuk,
 • Dava aşamasında gerçek ve tüzel kişileri savunarak veya haklarını ileri sürerek temsil,

şeklinde faaliyetlerini icra etmektedirler. Bu faaliyetleri icra ederken;

 • Temsil ettikleri gerçek veya tüzel kişilerin çıkarlarını korumalı, sorunları önleyici işlemlere öncelik vermelidir.
 • Davaları boş bırakmamalı, sık sık dosyalarda yapılan işlemleri takip etmelidir.
 • Yargı yolunu tüketmelidir.

İzmir Avukat Tavsiyesi

İzmir’de yaşayan kişilerin davaları bulunması halinde avukat ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan birden fazla yol vardır. İzmir avukat tavsiyesi de bu yollardan biridir. İzmir avukat tavsiyesi, İzmir’de iş yürüten ve alanlarında başarılı avukatların bu başarıları gören kişiler tarafından ihtiyacı olan kişilere önerilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu tavsiye, internet ağı üzerinde arama motorları vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği gibi yakın çevre içinde bulunan kişilere sorarak da gerçekleştirilebilir. İzmir avukat tavsiyesi arayanlar tavsiyede bulunanların güvenilirliğine uygun hareket etmelidir.

İzmir’deki En İyi Hukuk Büroları

İzmir’in en iyi hukuk büroları, ihtiyacı olan gerçek ve tüzel kişilere ekip olarak hukuki hizmet verirler. İzmir’de dosyalarına tek başına bakan avukatlar olduğu gibi hukuk bürosu olarak bakan avukatlar da bulunmaktadır. Belirli iş bölümü ve uzmanlık alanları doğrultusunda ele alınan davalar başarıyla sonuçlandırılmaya çalışılır.

İzmir Avukatları

İzmir avukatları, İzmir’de hukuki hizmet yürüten, İzmir barosuna bağlı serbest avukatlardır. Bu nedenle iş yoğunluğu İzmir’de olan avukatların ofisleri de İzmir’de kayıtlıdır. İzmir avukatları İzmir merkezde faaliyet gösterdikleri gibi İzmir ilçelerinde de faaliyet gösterirler. Başka barolara kayıtlı avukatlar da İzmir’de iş alıp duruşmalara katılabilirler. Ancak iş yoğunluğu İzmir’de ise İzmir barosuna kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

Günümüzde kişilerin düşüncelerine bağlı olarak çok sayıda en iyi avukat listeleri yapılabilmektedir. Ancak bu listeler dahilince bireylerin tercih yapması her zaman için doğru olmamaktadır.

Tanıdık kişiler vasıtası ile ya da bu gibi listeler aracılığı ile avukat seçmek, kişileri zor duruma da sokabilmektedir. Her birey aynı avukatla anlaşabilecek diye bir durum söz konusu değildir. Kişiler avukat seçerken uyum sağlayabildikleri avukatları tercih etmelidirler. En iyi avukat listeleri çoğunluğun fikrine göre yapılmış olsa da herkesin buna ayak durması gibi bir durum olmamaktadır.

En İyi Avukatlar İzmir

Avukatlık mesleğini yapmakta olan kişiler ülkemizde ve de dünyada çeşitli başarı listelerinde yer alabilmektedirler. Her avukat kendi alanının en iyisi olabildiği gibi, herkes tarafından tercih edilmek zorunda da değildir. En iyi avukat listeleri her daim davaları kazandıracak algısı da kesinlikle yanlıştır. Davalar süreçleri gereğinde kazanılabilir ya da kaybedilebilir. Avukatlar için önemli olan süreci en doğru şekilde yürütmek ve kişileri doğru bilgilendirmektir. En iyi avukatlar kişiler için her zaman aynı avukatlar olmayacaktır. Bir bireyin çok iyi anlaşabildiği avukat ile başka bir bireyin anlaşamaması da normaldir. En iyi avukat listeleri kişilerin her zaman kendi düşünceleri ile tercih ettiği avukatlar olacaktır.

Avukat Listeleri

Bireyler hukuksal yollara girmeden önce nasıl bir süreç geçirmeleri gerektiğini öğrenmek adına internet üzerinden avukat araştırması yapabilmektedirler. Birçok konu başlığı altında en iyi avukat listeleri yayınlanmaktadır. Dolayısı ile kişiler bu listeleri inceleyerek avukat tercihi de yapabilmektedirler. Ancak avukat listeleri incelerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da mevcuttur. Avukat listeleri tamamen farklı kişiler tarafından edinilen tecrübeler ile oluşturulmaktadırlar. Kişiler direk bu listeler üzerinden tercih yaparlar is, doğru avukatı bulamayacaklardır. Kişilerin kendi dava alanları konusunda görev yapmakta olan avukatlar ile iletişim kurmaları, uyum sağlanıp sağlanamayacağını anlamak adına daha doğru bir yol olacaktır. Kişiler sağlıklı bir dava süreci atlatmak istiyorlar ise, mutlaka kendi seçeneklerine uygun avukatları tercih etmelidirler. İyi avukat listeleri izmir içerisinde adı geçmekte olan avukatlar ile iletişime geçilerek davayı sürdürüp sürdüremeyeceklerdi de öğrenilebilecektir.