av.alperencihancetinkaya@gmail.com
0 545 301 45 45

Single Blog Title

This is a single blog caption

İZMİR’DE BOŞANMA İÇİN HANGİ AVUKATA GİDİLİR?

Boşanma için dava açma neticesinde çiftlerin fiili beraberliklerinin son bulmasına boşanma denmektedir. Eşlerin halihazırdaki evliliği, çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası ile sonlanmaktadır. Boşanma davası açma eylemini bir eş kendi başına gerçekleştirebileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imza ederek de gerçekleştirebilir. Anlaşmalı boşanma davaları çoğunlukla bir ya da bazı durumlarda iki duruşma içerisinde neticelenmektedir. Lakin çekişmeli boşanma davaları dosyanın içeriğine göre daha uzun yıllar sürebilmektedir. Boşanma davası açma nedenleri bireyden bireye değişiklik arz etmektedir fakat yasa gereğince, genel ve özel boşanma davası açma nedenleri diye ikili bir ayrım yapılmıştır.

İçindekiler
Boşanma Davası Açma Nedenleri Nelerdir?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Boşanma Davası Nerede Açılır?
Anlaşmalı Boşanma Davası Açma
Çekişmeli Boşanma Davası Açma
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Sık Sorulan Sorular
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Açma Nedenler Nelerdir?
Boşanma davası açma sürecini takiben davalı konumundaki birey, eğer belirli noktalarda itirazlar ileri sürecek olursa boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına evrilecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ancak yasada öngörülen bir neden dayanmak zorunludur. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu nedenler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri“ olarak kategorize edilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri
Boşanma davası açma hakkı tanıyan özel boşanma sebepleri kanunda açıklanmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri beş tanedir;

Zina
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
Terk
Akıl hastalığı
Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak bu şekilde; hukuki bilgi gerektiren konularda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, tarafların lehine olacaktır.

Genel Boşanma Sebepleri
Evlilik birliğinin sarsılması
Eşlerin anlaşması
Ortak hayatın yeniden kurulamaması
Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma davası açma, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davası neticelendikten sonra kadının yeniden evlenmesi için bir süre beklemesi gerekmektedir. Bu süreye kanunda ise iddet süresi denilir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Boşanma davası açmaya görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Eğer Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bir yerdeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya ehildir. Ancak unutulmamalıdır ki Aile Mahkemesinin bulunduğu bir yerde, boşanma davası başka bir mahkemeye açılacak olursa mahkeme tarafından, dava reddedilecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?
Boşanma davası açmak için belirli birtakım usul hukuku kuralları bulunmaktadır. Bunların en başında da görev ve yetki kavramları gelmektedir. Boşanma davalarına bakmaya yetkili olan mahkeme, eşlerin boşanma davası açmadan önce altı ay birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesidir. Eğer alt ay beraber yaşamamışlar ise eşlerden birisinin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilecektir. İkametin bulunduğu yerde davanın açılabileceğinin hukuki dayanağını ise Türk Medeni Kanunu madde 168 oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma
Boşanma davası açma işlemi bazı durumlarda tarafların anlaşması ile beraber sadece bir formaliteye dönüşmektedir. Boşanma konusunda anlaşan eşler, ortak bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Fakat anlaşmalı boşanma davası açmak için ön şart olan, en az bir yıllık evliliğin sürmüş olması gerekmektedir.

Boşanma davası açma, eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi ya da eşlerin birlikte başvurması şeklinde olabilir. Eşler, boşanmada mal paylaşımı ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır. Eşler aralarında bu hususları düzenleyen bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hâkimin huzurunda sözlü olarak yapacakları açıklamaların tutanağa geçirilip eşler tarafından imzalanması şeklinde de olabilir. Mali sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası, kişisel ilişki ve velayet konularıdır. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile duruşmaya gelmesi gerekir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş diğer bir şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma
Çekişmeli boşanma davası açma konusu, belirli bir iradenin sonucu değildir. Genel olarak belirli bir ya da birkaç hususta anlaşmazlığın çıkması sonucunda dava çekişmeli boşanma davasına evirilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürmektedir. Bu nedenle boşanmaya karar veren taraflar, anlaşmalı boşanma davalarını tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası birçok açıdan cazip durumdadır. Bunların başında, her hususta anlaşılmış olması yatmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davası durumda ise tarafları uzun bir boşanma süreci beklemektedir. Yalnızca dilekçe ve cevap dilekçesinin verilmesi bile neredeyse 3 ay kadar sürebilmektedir. Avukattan yardım almadan boşanma davası açmak istiyorsanız, boşanma dilekçesi örneğimizden yararlanabilirsiniz.

Boşanma davası açma hususunda yetki, kesin bir yetki değildir. Örnek vermek gerekirse; terk nedeniyle açılacak bir boşanma davasında terk eden eş, en son yerleştiği yer Aile Mahkemesinden de boşanma davasını açabilecektir. Eğer ki boşanma davasını açan kişi, yabancı uyruklu ise bu durumda tarafların açtıkları davanın ülkelerinde kabul görmüş olması şartı ile Türkiye’de de bu boşanmanın tanınması, kabul edilmesi bakımından Tenfiz davası açılabilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma davası açma ve sona erme arasında geçen bir süre bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları çok uzun yıllar boyunca halen devam edebilmektedir. Türk Hukuk sisteminde herhangi bir davanın, gerek iş yoğunluğu gerekse yapısından dolayı bir sürede sonuçlanması beklenmez. Yapısından kastımız ise; tebligat aşaması, delillerin elde edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları ve adli tatil gibi dava süresini etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Fakat uygulamada edindiğimiz tecrübelere dayanarak belirtebiliriz ki anlaşmalı boşanma davalarında dava, yukarıda da değindiğimiz üzere en fazla 2 celsede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre ortalama 1.5 yıl – 7 yıl arasında sürebilmektedir.

Leave a Reply